Tietosuojaseloste - Uutiskirje

Virkistyslomat - Nasylomat ry:n uutiskirjeen tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE                                                   

Rekisterin pitäjä
Nimi: Virkistyslomat - Nasylomat ry
Osoite: Kenttätie 14 a 10
Puhelinnumero: 045 102 7339
Sähköposti: toimisto @ nasylomat.fi

Yhteyshenkilö
Nimi: Anna Poropudas
puhelinnumero: 045 102 7339
Sähköposti: toimisto @ nasylomat.fi

Rekisterin nimi: Uutiskirje

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusKäsittelyn tarkoituksena on Virkistyslomat - Nasylomat ry:n uutiskirjeen lähetys uutiskirjeen tilaajille.

Henkilötietojen käsittelyn peruste


Käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisterin tietosisältö


Etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.
Säännönmukaiset tietolähteetEtunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite kerätään suoraan asiakkaalta.
Säännönmukaiset luovutukset ja siirrot henkilötietojen käsittelijälle, sekä mahdollinen yhteisrekisterinpitäjyysHenkilötietoja ei luovuteta toiselle rekisterinpitäjälle.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleSiirretään Yhdysvaltoihin, palvelu on liittynyt Privacy Shield -järjestelmään. Privacy Shield on EU:n ja Yhdysvaltojen välinen järjestely, jossa yhdysvaltalaiset organisaatiot sitoutuvat omalla ilmoituksellaan tiettyihin yksityisyyden suojaa koskeviin periaatteisiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsitellään sähköisesti Virkistyslomat - Nasylomat ry:n hankkimassa sähköisessä palvelussa. Palveluntarjoajat vastaavat omalta osaltaan aineiston asianmukaisesta ja turvallisesta käsittelystä. 

Pääsy tiedostoihin on rajattu vain niille työntekijöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävien hoitamiseen. Työntekijöillä on käytössä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Kaikki työntekijät ovat ohjeistettu käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti ja turvallisesti.

Henkilötietojen säilytysaikaHenkilötieto säilytetään siihen asti, kunnes henkilö peruuttaa uutiskirjeen tilauksen.
Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • pyytää pääsy häntä itseään, tai huollettavaa koskeviin henkilötietoihin
  • pyytää häntä itseään koskevien, tai huollettavan tietojen oikaisemista, tai poistamista
  • pyytää häntä itseään koskevien, tai huollettavan tietojen käsittelyn rajoittamista
  • vastustaa häntä itseään, tai huollettavaa koskevien tietojen käsittelyä
  • siirtää häntä itseään, tai huollettavaa koskevat tiedot järjestelmästä toiseen.
  • peruuttaa suostumus milloin tahansa suostumuksen peruuttamisen vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän kokee, että hänen tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu


Rekisteröidyn yllämainittuihin pyyntöihin vastaaminen on tehtävä kuukauden sisällä pyynnöstä. Pyyntö tarkastamisesta, tietojen oikaisemisesta, poistamisesta, rajoittamisesta, käsittelyn vastustamisesta ja siirrosta tehdään tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.


Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.


Rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan tietoturvaloukkauksesta, tai sen epäilystä 72 tunnin sisällä valvontaviranomaiselle, paitsi jos loukkaus ei todennäköisesti aiheuta riskiä henkilön oikeuksille ja vapauksille. Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös rekisteröidylle, mikäli loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse, puhelimitse, tai postitse yhteyshenkilölle:

Anna Poropudas
Virkistyslomat - Nasylomat ry
Kenttätie 14 a 10, 90130 Oulu
toimisto @ nasylomat.fi
045 102 7339

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseenTätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 10.11.2023.