Tietosuojaseloste - jäsenrekisteri

Tietosuojaseloste jäsenrekisteri                                              

Rekisterin pitäjä
Nimi: Nasy – Naiset Yhdessä ry
Osoite: Kansakoulukuja 3 A, 00100 Helsinki
Puhelinnumero: 040 550 45 57
Sähköposti: toimisto@nasylomat.fi

Yhteyshenkilö
Nimi: Petra Piironen
puhelinnumero: 040 550 45 57
Sähköposti: toimisto@nasylomat.fi

Rekisterin nimi: Jäsenrekisteri
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpito.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

 

Käsittely perustuu lakisääteiseen velvollisuuteen ja oikeutettuun etuun, eli yhdistyksen jäsenyyteen.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, sukupuoli, liittymisajankohta, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Mahdollinen eroamispäivämäärä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään suoraan jäseneltä.

Säännönmukaiset luovutukset ja siirrot henkilötietojen käsittelijälle, sekä mahdollinen yhteisrekisterinpitäjyys

Jäsenrekisteri on yhteisrekisteri Kansallinen Lastenliitto ry:n kanssa. Yhteisrekisterinpitäjyydestä on tehty sopimus Kansallinen Lastenliitto ry:n kanssa.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

 

 

Henkilötietoja käsitellään sähköisesti Kansallinen Lastenliitto ry:n hankkimissa Avoine Oy:n ja Microsoftin palveluissa, jossa Nasy – Naiset Yhdessä ry:llä on oma lohkonsa jäsenille. Avoine tuottaa sähköisen jäsenrekisterin ja Microsoft pilvipalvelut tiedostoille. Palveluntarjoajat vastaavat omalta osaltaan aineiston asianmukaisesta ja turvallisesta käsittelystä.  Avoine on luotettava palveluiden tarjoaja yhdistyksille ja Microsoft luotettu pilvipalveluiden tarjoaja.

Pääsy tiedostoihin on rajattu vain niille työntekijöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävien hoitamiseen. Työntekijöillä on käytössä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Kaikki paperiaineisto säilytetään lukollisissa kaapeissa toimistolla.

Kaikki työntekijät ovat ohjeistettu käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti ja turvallisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Jäsenen henkilötietoja säilytetään henkilön jäsenyyden ajan. Tiedot poistetaan kohtuullisen ajan sisällä jäsenen eroamisesta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • pyytää pääsy häntä itseään, tai huollettavaa koskeviin henkilötietoihin
  • pyytää häntä itseään koskevien, tai huollettavan tietojen oikaisemista, tai poistamista
  • pyytää häntä itseään koskevien, tai huollettavan tietojen käsittelyn rajoittamista
  • vastustaa häntä itseään, tai huollettavaa koskevien tietojen käsittelyä
  • siirtää häntä itseään, tai huollettavaa koskevat tiedot järjestelmästä toiseen.
  • peruuttaa suostumus milloin tahansa suostumuksen peruuttamisen vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän kokee, että hänen tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu

Rekisteröidyn yllämainittuihin pyyntöihin vastaaminen on tehtävä kuukauden sisällä pyynnöstä. Pyyntö tarkastamisesta, tietojen oikaisemisesta, poistamisesta, rajoittamisesta, käsittelyn vastustamisesta ja siirrosta tehdään tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.

Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan tietoturvaloukkauksesta, tai sen epäilystä 72 tunnin sisällä valvontaviranomaiselle, paitsi jos loukkaus ei todennäköisesti aiheuta riskiä henkilön oikeuksille ja vapauksille. Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös rekisteröidylle, mikäli loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse, puhelimitse, tai postitse yhteyshenkilölle:

Petra Piironen
Nasy – Naiset Yhdessä ry
Kansakoulukuja 3 A, 00100 Helsinki
toimisto@nasylomat.fi
040 550 45 57

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.3.2020.