Loma auttaa eteenpäin

Tämän päivän yhteiskunta on täynnä odotuksia siitä, miltä meidän pitäisi näyttää, elää elämää, pärjätä, viettää vapaa-aikaa ja perustaa perhe. Kun odotuksia ei ole mahdollista täyttää, nousee esiin ulkopuolisuuden tunne.

Rahanpuute syrjäyttää nopeasti. Kun kaikki ajatukset keskittyvät rahaan, moni muu asia jää huonolle hoidolle. 8.4.2018 Helsingin Sanomissa oli artikkeli köyhyydestä, siitä miten niukkuus vie ihmiset voimat.

Samaa voimattomuuden tunnetta voi kokea ajanhallinnan kriisissä, jolloin kaikki voimat menevät stressistä, kiireestä ja deadlinen kanssa painiessa – muut asiat jäävät hoitamatta. Tätä kutsutaan niukkuusteoriaksi. Rahanpuute on äärimmäistä niukkuutta, jota ei voi siirtää myöhemmäksi kuten palautuspäivää, mutta asian ajatteleminen toiselta kantilta auttaa myös ymmärtämään heitä, jotka elävät rahanpuutteessa.

Ajatusten ollessa rahassa, muu elämä kärsii. Kun yhteiskunta on vielä jatkuvassa murroksessa, on odotusten täyttäminen monelle jo liian haastavaa. Muutoksiin sopeutuminen edellyttää oman elämänsä hallintaa ja tunnetta, että hallitsee tapahtumia. Yhtä tärkeää on tietää, että on myös muita samassa tilanteessa olevia, vaikka se ei omaa tilannetta muutakaan.

Tätä tärkeää vertaistukea tarjoaa kolmas sektori. Vapaaehtoisuuteen perustuvat ryhmät täyttävät julkisen sektorin jättämiä aukkoja palveluissa, millä on suuri merkitys erityisesti yhteiskunnan yhtenäisyyden ja heikoimmista huolehtimiseen.


Rahanpuutteesta on vaikea ottaa lomaa, mutta loman voi saada rahanpuutteesta huolimatta.


Yhä isompi osa kotitalouksien kuluista kohdistuu asumiseen, jolloin muuhun elämiseen käytettävissä oleva raha on koko ajan pienempi. Kesän lähestyessä rahanpuute tuo monelle perheelle lomahuolia. Rahanpuutteesta on vaikea ottaa lomaa, mutta loman voi saada rahanpuutteesta huolimatta. Tämä on yksi kolmannen sektorin mahdollisuuksista ehkäistä etenkin lapsiperheiden syrjäytymistä. Eriarvoisuutta voidaan vähentää sosiaalisella lomatoiminnalla, jolloin voidaan mahdollistaa oikeus lomaan varallisuudesta ja elämäntilanteesta riippumatta.

Sosiaalinen lomatoiminta on investointi syrjäytymisen ehkäisyyn. Sen tarkoitus on kasvattaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Tätä tuetaan lomalla ohjelman ja vertaistuen avulla. Tavoitteeksi voidaan asettaa vaikkapa kuntoilukipinän löytyminen.

Mahdollisuus irtiottoon arjesta tuo monille uusia näkökulmia ja vertaistukea, mitkä puolestaan voivat olla juuri niitä kaivattuja töytäisyjä oman elämän tyytyväisyyden ja onnellisuuden lisäämiseen. Sosiaalisen lomatoiminnan kautta voidaan edesauttaa juuri niiden ihmisten hyvinvoinnin kasvua, joilla ei siihen muutoin olisi mahdollisuutta.

Nasy – Naiset Yhdessä ry on yli 65 vuoden ajan tarjonnut sosiaalista lomatoimintaa sitä tarvitseville. Toiminnan mahdollistaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, joka avustaa lomajärjestöjä Veikkausvoittovaroista. Vuonna 2017 yhdistys sai 1 818 hakemusta, joista loma pystyttiin tarjoamaan 611 lomalaiselle.

Merkittävin syy hakea tuettua lomaa on rahanpuute. Selvityksen mukaan noin 80 prosenttia lomaoikeuden saaneista olisi jäänyt kotiin ilman tuettua lomaa.  Taloudellisten seikkojen ohella tukea voidaan myöntää myös sosiaalisten ja terveydellisten syiden perusteella. Usein kuormittavat asiat kasaantuvat samoille henkilöille. Myös yksin asuvien hakijoiden määrä tuettua lomaa hakevien keskuudessa on selvässä kasvussa. Joka kolmas lomalle hakenut kertoi kokevansa yksinäisyyttä.

Tuettujen lomien jälkeen kerätyn palautteen mukaan 72 prosenttia koki voimaantuneensa lomasta paljon tai erittäin paljon. Moni on löytänyt lomaltaan myös ystävän.

Jaana Pelkonen
Puheenjohtaja
Nasy - Naiset Yhdessä ry

Näkökulmateksti julkaistu Nykypäivä-lehdessä 27.4.2018